Wonen met Zorg, is 't goed geregeld? en weten we wat op ons afkomt?

Waar: Caumerbron, Corisbergweg 197 in Heerlen
Wanneer: dinsdag 8 oktober 2019
Hoe laat: 13.30 uur tot 16.00 uur. (Inloop 13.00 uur/ uitloop 17.00 uur)

Heb je geen aanmelding ontvangen en wil je toch graag komen, meld je dan nu nog aan.

Aanmelden: aanmelden@burodings.nl
Vermeld daarbij (thema: Wonen met Zorg)

Het ROH Parkstad Limburg organiseert op 8 oktober een themadag rondom het thema Wonen met Zorg. Deze dag valt in de week van de toegankelijkheid. Deze themadag wordt georganiseerd om meer inzicht te verwerven rondom dit thema en om bepaalde issues aan de orde te stellen.

Raakt het u ook?

Wonen met Zorg is een thema dat raakt. Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met beperkingen als gevolg van fysieke en/ of soms ook psychische beperkingen. Als gevolg ziekte op hogere leeftijd maar soms ook als gevolg van ziekte op jongere leeftijd. Dan moet het gewoon goed geregeld zijn! Voor zover wonen niet al een primaire behoefte was, dan is dat zeker aan de orde. Het kunnen ontvangen van goede zorg is dan zeker een voorwaarde.

Voor iedereen

Het ROH Parkstad organiseert een bijeenkomst om daarover met elkaar het gesprek te voeren. Het thema wordt vanuit verschillende kanten belicht. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Als u nog collega’s of anderszins relatie waarvan u denkt dat zij bij deze thema bijeenkomst aanwezig moeten zijn, dan kunnen zij zich aanmelden door een mail te sturen naar:

Aanmelden: aanmelden@burodings.nl
Vermeld daarbij (thema: Wonen met Zorg)

N.b. Dit is de definitieve uitnodiging als vervolg op de vooraankondiging op 23 augustus 2019.

Wonen met zorg kent een aantal (sub)thema’s: bijvoorbeeld rondom senioren, mensen met een rugzakje, mensen die terugkeren uit allerlei intramurale vormen (bijvoorbeeld gedetineerden, en psychiatrisch patiënten) en statushouders. Het gaat dus om mensen die op enigerlei wijze zorg en ondersteuning nodig hebben bij het wonen, al dan niet structureel of tijdelijk. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema besproken. Na afloop van de sprekers kan het publiek met de sprekers in gesprek.

Het doel van deze middag is om inzicht te geven en inzicht te krijgen. Daarbij is het ook vooral een moment van ontmoeting. Het is vaak het gesprek met elkaar, dat verder helpt.

Sprekers op deze themabijeenkomst zijn:

Han Von den Hoff, bestuurder Burgerkracht Limburg
Han

In Limburg bestaat een grote diversiteit aan doelgroepen die een specifiek belang bij het wonen hebben. Lang niet altijd hebben deze groepen een stem in het woonbeleid. Burgerkracht Limburg werkt aan een Limburg waarin iedereen meedoet en is de organisatie waar veel van deze doelgroepen onderdak vinden. Het mee praten over de eigen woon- en leefomgeving hoort daar zeker bij!

Michel Brauns, Senior beleidsmedewerker Wonen Zuid
Michel

Sluit de woningvoorraad van corporaties in de toekomst in voldoende mate aan op de behoefte van de doelgroep senioren? Een van de centrale vragen is of de corporaties in de toekomst kunnen kijken als het gaat om de ontwikkeling van deze doelgroep in relatie tot de voorraad toe-en doorgankelijke woningen. Michel heeft met ‘wonen en zorg in balans’ de bril in handen die naar de toekomst kan kijken. En inzicht geeft in wanneer, waar welke tekorten ontstaan. En hoe vraag en aanbod beter gematcht kan worden.

Verrassing

Marjo Vankan, Bestuurder woningcorporatie Heemwonen

Marjo
Corporaties hebben een belangrijke taak om vanuit de verantwoordelijkheid van het wonen, het wonen met de zorg te combineren. Zeker voor de doelgroepen die dit niet op eigen kracht voor elkaar krijgen. Dat er spanningsvelden ontstaan rondom die opgave ligt voor de hand. Marjo Vankan gaat in op deze spanningsvelden en schetst een beeld van de uitdagingen van de corporaties rondom dit thema. Dan gaat zeker niet alleen over stenen maar vooral over mensen en samenwerking!

Maurice Wasserman, “ervaringsdeskundige”
Maurice

Na zestien opnames en drie jaar beschermd wonen, besloot ik om in 2005 weer zelfstandig te gaan wonen. Het is niet niks om na zo’n lange periode weer alles zélf te moeten regelen. Hoewel ik uitbehandeld was, had ik nog steeds erg veel last van angsten. Maurice vertelt over zijn ervaringen en zielenroerselen. Hij houdt ons een spiegel voor en laat ons vooral vragen stellen aan ons zelf. Leiden goede intenties tot goede dingen?

Paneldiscussie en met elkaar in gesprek

Wonen in een zorgeloze toekomst!

Georganiseerd in de week van de toegankelijkheid

“Voor de meeste mensen is het heel gewoon: je vrije tijd vul je zelf in, je doet de dingen die je zelf wilt doen. Voor bijna 20 procent van de mensen is dit geen vanzelfsprekendheid.
Dit heeft alles te maken met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld musea, horeca, sportclubs, attractieparken en natuurgebieden.”

Deze quote staat op de website van de week van de toegankelijkheid. Dit gaat niet direct over wonen, maar het ROH betrekt het onderwerp wonen er graag bij. Toegankelijkheid gaat namelijk vooral ook over wonen. Toegankelijkheid gaat dan ook over wonen met fysieke beperkingen, wonen met geestelijke beperkingen maar ook over wonen met sociale beperkingen. Iedereen moet kunnen wonen.

Tijdens de themadag “wonen in een zorgeloze toekomst" gaan we daarover met elkaar in gesprek.

De locatie Caumerbron voldoet aan alle voorwaarden van toegankelijkheid. Die dag zal er ook een doventolk aanwezig zijn om de mensen met een auditieve beperking te kunnen laten meedoen.

Scroll naar boven voor het programma en voor je aan te melden.

Wonen in een zorgeloze toekomst! Dat spreekt natuurlijk iedereen aan. Maar waar hebben we het dan over? Op dinsdag 8 oktober gaan we dat met elkaar ontdekken. De gezamenlijke huurdersorganisaties Parkstad Limburg (ROH) organiseren een thema-middag. Het feit dat ongeveer 100 mensen deze middag zullen bezoeken tekent het onderwerp en de betrokkenheid daarop. Het programma van de middag is gepubliceerd op het forum voor huurders, de ontmoetingsplaats in opbouw.

De rode draad is dat wonen in een zorgeloze toekomst vooral gaat over mensen die op welke manier dan ook ondersteuning nodig hebben om te kunnen wonen. Dat begint natuurlijk met de groepen waarover het gaat. Dat zijn natuurlijk de senioren, maar vooral ook allerlei specifieke groepen met specifieke noden. Hier komt Han von den Hoff (Burgerkracht Limburg) iets over vertellen. Maar misschien ook wel vooral vragen: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat ook deze groepen mee kunnen praten over het woonbeleid.

Als het gaat om de stenen lijkt het eenvoudig. Maar dat is niet altijd waar. Daar waar veel partijen met elkaar samenwerken bestaan ook vele inzichten en verschillende meningen. Afstemming is dan ook van belang. Michel Brauns (Wonen Zuid) gaat ons vertellen over een door hem met een adviesbureau ontwikkelde methodiek: een manier om naar de toekomstige ontwikkelingen van de woningvoorraad (de ‘stenen’) te kijken in relatie tot de de vraag naar geschikte woningen om zorg in te leveren en te ontvangen.

Vanuit de stenen neemt Marjo Vankan (Heemwonen) ons mee naar dé, ik zou bijna zeggen, andere grote uitdaging voor de toekomst. Steeds meer mensen die gaan huren van de corporatie hebben zorg nodig. Vaak niet zomaar zorg, maar vaak specifieke zorg. Het gaat over (ex) psychiatrische patiënten, of mensen die vanuit een intramurale setting weer zelfstandig moeten gaan wonen. Hoe gaan we dat doen, hoe houden we de wijken en buurten leefbaar? Niet alleen voor de andere huurders maar ook vooral voor de mensen die zorg nodig hebben. Extra aandacht voor veiligheid en extra aandacht voor verdraagzaamheid en burenzorg.

Maurice Wasserman (ervaringsdeskundige) neemt ons mee in de leefwereld van een psychiatrisch patiënt. Zij beschouwingen laten ons de ogen open gaan. Hoe kijkt de zorg naar haar cliënten? Hoe kijkt de samenleving naar mensen met een psychiatrisch probleem? Zijn verhaal raakt misschien ook het prolbeem van de “verwarde personen” Er is veel te doen over “verwarde personen”. Of beter gezegd: er is veel te doen over onze medemensen die extra zorg nodig hebben en als ze die zorg niet krijgen kunnen er allerlei vervelende situaties kunnen ontstaan. Voor de omgeving maar zeker niet in de laatste plaats voor de persoon zelf. Als het fout gaat en er “ontstaat” een situatie met een verward persoon moeten we ook vooral kijken naar het aandeel dat zowel de instellingen en de directe omgeving daar zelf in hebben. Hoe is het geregeld met de zorg voor die persoon? Zijn de afraken ook goed nagekomen? Is de prioriteit niet verlegd of nooit gegeven? Allemaal reflectieve vragen die aan de orde (zouden) moeten zijn.

Waar: Caumerbron, Corisbergweg 197 in Heerlen
Wanneer: dinsdag 8 oktober 2019
Hoe laat: 13.30 uur tot 16.00 uur. (Inloop 13.00 uur/ uitloop 17.00 uur)

Heb je geen aanmelding ontvangen en wil je toch graag komen, meld je dan nu nog aan.
Je kunt je nog inschrijven

Aanmelden: aanmelden@burodings.nl
Vermeld daarbij (thema: Wonen met Zorg)

8 oktober 2019 een interessante middag met aangrijpende momenten. Het ROH, Regionaal Overleg Parkstad Limburg stelt: de zorg als thema is weer een stukje dichter bij de mensen gebracht. Dat is de afdronk van de themabijeenkomst “wonen in een zorgeloze toekomst”.

De rode lijn liep van een uitleg over het begrip “wonen” via de stenen naar de echte zorg en via de ervaringen met specialistische zorg weer terug naar de stenen. Dat de zorg steeds verder wordt uitgekleed is beeldend gemaakt door de toneelgroep “Frohsinn 1904” De presentaties van deze middag zijn toegevoegd aan deze publicatie.

Han von den Hoff, bestuurder van Burgerkracht Limburg nam de aanwezigen vanuit een persoonlijke beschouwing mee in het begrip wonen. Haarfijn werd besproken wat het begrip wonen betekent voor mensen. Er werd een ijzersterke relatie gelegd tussen beperkingen en wonen. Of deze beperkingen nu psychisch, lichamelijk of misschien wel beide zijn. Beperkingen veranderen van alles in het dagelijks leven, maar er verandert niets als het gaat om de basisbehoeften, waaronder het wonen. Burgerkracht heeft verschillende bijzondere doelgroepen onder haar paraplu die een belang hebben bij het wonen. Een van de vragen die voorliggen is: hoe kunnen we die groepen benaderen om hen mee te laten praten over het woonbeleid. Zoals gezegd is ook voor hen wonen een basisvoorwaarde om een leven op te bouwen. Klik hieronder voor de presentatie

Wonen en zorg-burgerkracht Limburg.pdf (265,6 KB)

Michel Brauns verlegde het gesprek naar de stenen. Of beter gezegd de woningen. Zoals gezegd hoort een woning bij basisvoorwaarde om een kwalitatief leven te kunnen leiden. Die woning moet dan wel dienstbaar zijn aan de bewoner(s), met andere woorden: de woning moet geschikt zijn. Met enkele demografische cijfers liet Michel zien dat de vergrijzing op de middellange termijn de vraag naar geschikte woningen waar zorg kan worden geleverd enorm zal beïnvloedden. Tot meer dan 30% senioren in 2030 en dan daarnaast nog allerlei andere groepen huurders die op een of andere manier een aangepaste woning nodig hebben. Daarbij staat de vraag centraal :zijn de juiste woningen beschikbaar? Staan die woningen dan ook op de juiste plek? Michel liet zien hoe je een realistische voorspelling kunt doen naar de behoefte van woningen in wijken en buurten in de toekomst. Dit is van grote waarde voor de corporaties en de mensen die gebruik moeten maken van die woning. Klik hieronder voor de presentatie.

Toelichting visie W&Z en BAT-systeem aan ROH(081019).pdf (2,1 MB)

Marjo Vankan, bestuurder van Heemwonen, liet zich in haar bijdrage inspireren door een steeds meer belangrijk wordende taak van de corporatie. Namelijk het bieden van een veilige woning en woonomgeving aan de meest kwetsbare onder ons. Marjo benadrukte daarbij dat het zeker niet alleen gaat om de stenen, het gaat vooral over de menselijk maat. Zorg en aandacht. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het zijn de meest pijnlijke voorbeelden die ons met regelmaat de neus op de feiten drukt. Met een aantal confronterende voorbeelden laat zij ons zien waar een corporatie regelmatig mee te maken heeft. Decentralisatie van zorg. Extramuralisatie van zorg. Ontbreken van goede zorg en begeleiding. Ontbreken van burenzorg. Al deze onderwerpen dragen bij aan het steeds complexer wordende zorglandschap als het gaat om het huisvesten van de meest kwetsbare in wijken en buurten. De overheid slingert als het ware steeds meer taken naar de corporatie en kleed daarbij het volkshuisvestelijke beleid uit. De verhuurdersheffing, een beperking van de beweegruimte om sociaal maatschappelijke taken uit te voeren en niet op de laatste plaats de toenemende tweedeling (segregatie) als gevolg van het op slot zetten van de sociale sector voor de mensen met de hogere inkomens.

Presentatie Wonen en Zorg ROH 8 oktober.pdf (3,0 MB)

De middag werd afgesloten door Maurice Wasserman. Maurice is als ervaringsdeskundige uitgenodigd om over zijn ervaringen te praten in de psychiatrische zorg. Hij heeft zich hier uiteindelijk aan ontworsteld en is nu aan de slag als ervaringsdeskundige. De ervaringen die hij tijdens deze “tocht” heeft opgedaan en de verhalen die hij daarover verteld zijn voor velen onbekend terrein. Maurice heeft deze middag bij vele de ogen geopend. Hieruit blijkt ook weer dat het vertellen van het verhaal, het organiseren van de ontmoeting belangrijk is. Het is vaak het onbekende dat mensen laat reageren op de situatie. Dit leidt niet zelden tot veroordeling en onbegrip. Het meest aangrijpend is dat Maurice impliciet laat blijken het meest te geleden te hebben onder de verdwijnende waardering als mens. Hij vertelt dat op enig moment dat iemand de woorden uitsprak “dank je wel Maurice”. Dit was voor hem zo confronterend dat hij naar huis is gefietst. De woorden “dank je wel” in de combinatie met zijn eigen voornaam had hij al jaren niet meer gehoord. Maurice citeert uit eigen werk en improviseert, zijn boodschap is een boodschap van hoop. Maurice heeft zijn ervaringen gebundeld in een boekje “Boodschappen van hoop”.

Fott%20PP%20Maurice

Het ROH gaat nu aan de slag met de inzichten en de opgedane indrukken. Als je suggesties hebt reageer dan op dit forum!